phongkarn uthako educational technology

Sunday, August 07, 2005

@@......ผมเอาข่าวคราวราชภัฎมาฝากครับ.......@@ที่ผมนำมาฝากเพาะว่า เกี่ยวข้องกับ คณะคุรุศาสตร์ ที่เอกกระผมเรียนอยู่ ผมได้หาข่าวคราวกับกับราชภัฎให้เพื่อนๆที่ สนใจได้ความรู้บ้าง ไม่น้อย ๐๐๐๐๐๐

ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการปฐมวัย


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะแรกกับระยะหลังของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ 1 ระดับชั้นเรียน และแบบ 2 ระดับชั้นเรียน และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระยะหลังของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ 1 ระดับชั้นเรียน และแบบ 2 ระดับชั้นเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสำรวจปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่น .87 และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSPC+ หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอัตราส่วน t
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบ 1 ระดับชั้นเรียน มีคะแนนเฉลี่ยปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะแรกกับระยะหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในปัญหา ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการเตรียมการจัดประสบการณ์ ด้านการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ด้านการดำเนินกิจกรรมเสรี และด้านการดำเนินกิจกรรมสงบ ส่วนปัญหาด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน และด้านการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้ง มีคะแนนเฉลี่ยระยะแรกกับระยะหลังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะแรกกับแบบ 2 ระดับชั้นเรียน มีคะแนนเฉลี่ยปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการเตรียมการจัดประสบการณ์ ด้านการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมกลางแจ้ง และ
ด้านการดำเนินกิจกรรมสงบ มีคะแนนเฉลี่ยระยะแรกกับระยะหลังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบ 1 ระดับชั้นเรียน และแบบ 2 ระดับชั้นเรียน มีคะแนนเฉลี่ยปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการดำเนินกิจกลุ่มเพียง 1 ด้าน ส่วนปัญหาด้านอื่น ๆ ได้แก่ปัญหาด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการเตรียมการจัดประสบการณ์ ด้านการดำเนินกิจกรรมเสรี ด้านการดำเนินกิจกรรมการแจ้ง และด้านการดำเนินกิจกรรมสงบ มีคะแนนเฉลี่ยปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระยะหลังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
###อ่านแล้วขอความคิดเห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ###

Monday, August 01, 2005

ภาพสวยๆ จาก Pic Post

บี มาติกา สวยมั้ย !!!!!!


บี มาติกา สวยมั้ย !!!!!Tuesday, July 26, 2005

Technology in Educational


สวัสดีครับผมต้องแนะนำตัวก่อนนะครับ กระผมชื่อ พงษ์กานต์ อุทะโก ชื่อเล่น (กิ๊ฟ)ครับ สามารถติดต่อ ได้โดยตรงที่ tel : 06-5082119 หรือที่ e-mail : phongkarn@hotmail.com ตอนนี้ผม เรียนอยู่ที่ราชภัฎครับ อยู่ ปี 3 เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา กระผม มีโฮมเพจตัวใหม่อยากให้เพื่อๆชมครับว่าดีหรือเปล่า เพื่อนๆ สามารถ Posting ได้นะครับ หรืออยากติเตียน อะไรก็ได้นะครับและอยากให้เพื่อแสดงความคิดเห็นครับ เกี่ยวกับ เอกเทคโนโลยีนวัตกรรมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงเต็มที่เลยนะครับ หรือไม่ก็อาจารย์สอนเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ ก็สามารถ กระทู้ได้เลยนะครับ...........###!!!!อ็อ อีกนิดหนึ่งครับเพื่อหรือรุ่นน้องๆสามารถดาวโลดเนื้อหารายวิชาที่เรียนได้นะครับ กิ๊ฟสนับสนุนเรื่องการเรียนเต็มที่ ครับ

มีไฟล์ ดาวน์โหลด cai เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครับ